Privatumo politika

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. Kas yra šis dokumentas?

1.1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir kaip saugome bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.2. Ši privatumo politika nustato naudojimosi mūsų interneto svetaine www.taplan.lt (toliau – Svetainė) ir mūsų paskyrų socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram (bus patikslinta), bei paslaugų teikimo, Jums naudojantis Svetaine, privatumo sąlygas, kiek tai liečia mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir mūsų privatumo taisykles. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi Svetainėje ir (ar) mūsų paskyroje (-ose), Jūs sutinkate su Privatumo politikos sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų Svetainėje ir (ar) mūsų paskyrose, nesinaudoti mūsų paslaugomis.

1.3.  Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pvz., pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

2. Kas mes?

2.1. Mes esame UAB „Taplan“, juridinio asmens kodas 305208086, buveinės adresas P. Vileišio g. 19A-4, Vilnius, informacinis el. paštas info@taplan.lt kontaktinis telefono numeris  +370 645 78988.

2.2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytoju šioje Privatumo politikoje numatytais atvejais.

3. Kokių principų mes laikomės?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

a) aikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

a) Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, lankydamiesi mūsų paskyroje (-ose) socialiniuose tinkluose, parašydami mums ar bendraudami su mūsų komanda, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, komentarus, užsisakydami mūsų naujienlaiškį ir kt. Informuojame, jog Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu – išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

b) Kai Jūs naudojatės bet kuria mūsų Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis. Kai Jūs naudojatės interneto Svetaine ir (ar) lankotės mūsų paskyroje (-ose) socialiniuose tinkluose, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius ar kt.) yra renkama automatiškai, kas detalizuojama šios Privatumo politikos 7 skyriuje.

c) Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka. Tokiais atvejais, kai duomenis gauname ne iš duomenų subjektų, reikalaujame, kad apie atitinkamų Asmens duomenų tvarkymą (tikslą ir kitas sąlygas bei aplinkybes, detalizuotas šioje Privatumo politikoje), būtų informuoti duomenų subjektai. Be to, tokiais atvejais, kai mums teikiami ne savo, o kito duomenų subjekto Asmens duomenys, reikalaujame, jog duomenų subjektas būtų supažindintas su šia Privatumo politika.

4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome Jums naudojantis mūsų Svetaine, mūsų paskyra (-omis) ar jomis visomis kartu, su mūsų pačių surinktais duomenimis iš kitų viešų ir (ar) prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

4.3. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teise, nurodytas šioje Privatumo politikoje, taikytinuose teisės aktuose

5. Kokiais tikslais ir kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Kokios tiksliai apimties Asmens duomenis ir kaip juos tvarkome – priklauso nuo konkrečių Jus ir mus siejančių santykių. Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti šiais savarankiškais tikslais:

a) Siekdami tobulinti Svetainę (-es), pasiūlyti geresnes bei Jums pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, Jums lankantis mūsų paskyroje (-ose), mes naudojame siekdami tobulinti bei vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiuo tikslu duomenis gauname iš Jūsų pačių (pvz., sukurtus Jums naudojantis Svetaine) ir (ar) iš kitų asmenų (įskaitant, socialinių tinklų valdytojus).

Detalesnę informaciją apie šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų kategorijas ir tvarkymo specifiką bei tai, kaip mes naudojame slapukus bei panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.

b) Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę išankstinį Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų paslaugas ir (ar) prekes, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

El. paštas, vardas ir pavardė (jeigu ji faktiškai sudaro el. pašto adresą), telefono numeris

Duomenų tvarkymo

teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas

Duomenų tvarkymo

terminas

2 metai nuo Jūsų sutikimo davimo mums dienos

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių

Duomenis teikiame

ar perduodame

Naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų, Svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms

Apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

c) Susikurtų individualių profilių Svetainės savitarnoje administravimo, identifikavimo, tinkamo paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine ir registruojatės (susikuriate individualią paskyrą), kuria naudojatės mūsų paslaugomis (t. y. aprašote savo įrenginį, teikiate / priimate užsakymus paslaugoms ir (ar) atliekate kitus veiksmus per paskyrą). Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, jeigu registruojatės Svetainėje ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi asmens duomenys (jeigu juos pats mums pateikiate):

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, el. paštas, slaptažodis, slapyvardis (angl. login), susijęs juridinis asmuo, pridėto objekto-prietaiso lokacija (regionas, miestas, gatvė, namo numeris, buto numeris, kitos adreso detalės), pridėto objekto-prietaiso gamintojas ir dydis bei tipas, pateiktų paslaugų užsakymų duomenys (pasirinkti grafikai, įvykdymo būklė, užklausų turinys), komunikacijos / susijusių užklausų informacija

Duomenų tvarkymo

teisinis pagrindas

Sutartis (kaip ji apibrėžta TAPLAN paslaugų teikimo taisyklėse) https://taplan.lt/privatumo-politika

Duomenų tvarkymo

terminas

Sutarties galiojimo metu ir 10 metų nuo jos pabaigos, nebent ilgiau tęsiasi (teisminis) ginčas (tokiu atveju – iki galutinio kompetentingos institucijos sprendimo įsiteisėjimo dienos)

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių

Duomenis teikiame

ar perduodame

Paslaugų suteikimo tikslu – Paslaugų Tiekėjui (-ams) (kaip jie apibrėžti TAPLAN paslaugų teikimo taisyklėse), kurie šioje apimtyje laikomi asmens duomenų tvarkytojais, pačios Svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

d) Mokamų paslaugų užsakymo, mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės bei įsiskolinimų valdymo ir skolų išieškojimo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, el. paštas, duomenys apie mokamų paslaugų užsakymą (pvz., paslaugų užsakymo data, teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas ir kt.), informacija apie taikomą Paslaugų Kainą (kaip ji apibrėžta TAPLAN paslaugų teikimo taisyklėse), mokėjimų informacija (pvz., banko sąskaitos duomenys, užsakytos ir (ar) suteiktos mokamos paslaugos, data, mokėjimo numeris, mokėtina ir (ar) sumokėta suma, mokėjimo būdas, mokėjimo data, mokėjimo statusas, duomenys, susiję su įsiskolinimu (pvz., skolos atsiradimo pagrindas, data, skolos suma, skolos tipas, (reikalaujami) delspinigiai ir kt.)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (kaip ji apibrėžta TAPLAN paslaugų teikimo taisyklėse)

Duomenų tvarkymo terminas

10 metų (buhalteriniai dokumentai) nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos, nebent ilgiau tęsiasi (teisminis) ginčas (tokiu atveju – iki galutinio kompetentingos institucijos sprendimo įsiteisėjimo dienos)

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių bei trečiųjų asmenų, tokių kaip: Jūsų banko ar elektroninių pinigų įstaigos, mokėjimų internetu platformos

Duomenis teikiame ar perduodame

Jūsų bankui ar elektroninių pinigų įstaigai, mokėjimų internetu platformai, taip pat įskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, kurios tarpininkauja mums išieškant skolą ir tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą, pačios Svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms 

e) Susikurtų Paslaugų Tiekėjų profilių Svetainės savitarnoje administravimo ir identifikavimo tikslu. Tais atvejais, kai Paslaugų Tiekėjas susikuria paskyrą, per kurią mums gali būti pateikiami jo atsakingo darbuotojo (kontaktinio fizinio asmens) asmens duomenys. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, el. paštas, pareigos, susijęs juridinis asmuo (t. y. Paslaugų Tiekėjas)

Duomenų tvarkymo

teisinis pagrindas

Sutartis su Paslaugų Tiekėju, kurio atstovas / kontaktinis asmuo gali būti duomenų subjektas, t. y. Jūs

Duomenų tvarkymo

terminas

Sutarties galiojimo metu ir 10 metų nuo jos pabaigos, nebent ilgiau tęsiasi (teisminis) ginčas (tokiu atveju – iki galutinio kompetentingos institucijos sprendimo įsiteisėjimo dienos)

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių arba Paslaugų Tiekėjo

Duomenis teikiame

ar perduodame

Svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms

 f) Mūsų veiklos kokybės kontrolės ir naudojimosi kitais Svetainės funkcionalumais bei komunikacijos su mumis užtikrinimo tikslu (nusiskundimų ir (ar) Jūsų pateiktų užklausų bei komunikacijos tvarkymas (įskaitant – išsaugojimas). Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), tvarkome raštu, el. paštu, telefonu, per Svetainę ar kitaip vykusios komunikacijos metu gautą informaciją, kurią gali sudaryti ir asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Kreipimosi data ir laikas, kreipimosi tema, vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, rašto data, susijusios įmonės duomenys, nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, telefono numeris, skambučio data, laikas ir trukmė, kita komunikacijos informacija, kuria savanoriškai pateikia besikreipiantis asmuo / kuri surenkama vykdant užklausą / nusiskundimą

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (kaip ji apibrėžta Naudojimosi taisyklėse), taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę

Duomenų tvarkymo terminas

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 2 metus nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas (vidinis) tyrimas / ginčas ir duomenis reikalinga tvarkyti iki galutinio kompetentingos institucijos sprendimo įsiteisėjimo dienos

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys ar iš trečiųjų asmenų (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame ir kt.)

Duomenis teikiame

ar perduodame

Svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines paslaugas teikiantiems asmenims

g) kitais tikslais, kurie nustatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas ar kiti teisės aktuose numatyti asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai.

5.2. Šioje Privatumo politikoje detalizuotais asmens duomenų tvarkymo tikslais, mes neprašome jokiais atvejais pateikti mums / atleisti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų, genetinių duomenų, biometrinių duomenų (siekiant konkrečiai nustatyti Jūsų tapatybę) bei informacijos apie Jūsų lytinį gyvenimą.

6. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

6.1. Gavę Jūsų sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas, naujienas kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti.

6.2. Šiuo tikslu mes tvarkome Privatumo politikos 5.1. (b) punkte nurodytus Jūsų asmens duomenis.

6.3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti:

a) registruodamiesi Svetainėje (-ėse), pažymėti varnele Jūsų sutikimą mums tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

b) [...]. 

6.4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis atitinkamomis ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis).

6.5. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

6.6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.7. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

a) pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., paspaudžiant nuorodą dėl prenumeratos atsisakymo);

b) atvykę į pas mus (kontaktinius adresus rasite šios Privatumo politikos 15 skyriuje) ir pateikus atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus;

c) atsiųsti mums prašymą el. paštu (kontaktinius el. paštus rasite šios Privatumo politikos 15 skyriuje). Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, ir kitus duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.8. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.9. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

7. Kaip mes naudojame slapukus?

 7.1.  Mes renkame informaciją apie Jus, naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, socialiniuose tinkluose išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

7.2. Slapukais mes galime rinkti informaciją, nurodytą šios Privatumo politikos 5.1. (a) punkte, kaip tai detalizuojama 7.6. punkte.

7.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame:

a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmeninimu);

b) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad tai dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

d) tiksliniam rinkodaros sprendinių orientavimui.

7.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine su Jūsų pateiktais ar iš kitų šaltinių gautais kitais asmens duomenimis).

7.5. Informuojame, jog Svetainėje, socialiniuose tinkluose gali būti naudojami tokie slapukai, kaip pavyzdžiui:

a) techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;

b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jų veikimą, kokybę ir lankytojų patirtį;

c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.

7.6. Visa informacija apie mūsų pačių Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama [čia].

7.7. Sutikimą naudoti slapukus mūsų Svetainėje Jūs galite duoti Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

7.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs taip pat galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

7.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

7.10. Apie išorines svetaines (tokias kaip socialinius tinklus), išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 11 skyriuje.

8. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika, teisės aktais nustatyta tvarka. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis partneriams, padedančioms mums vykdyti veiklą įmonėms. Iš tokių subjektų mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

8.4. Neišsamus sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, pateiktas šių Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

9. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

9.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

9.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

9.3. Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

 10. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

10.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

10.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime juos įstatymų reikalavimus atitinkančias procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, netyčinio praradimo, panaikinimo, ar sunaikinimo.

10.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

11. Išorinės svetainės

11.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose turime paskyras, kurioje reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

12. Kokias teises Jūs turite?

12.1.  Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

12.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

b) valstybės saugumą ar gynybą;

c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

12.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

12.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

12.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

12.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

13. Kam Jūs galite pateikti skundą?

13.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

13.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

14. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

14.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

15. Kaip su mumis susisiekti?

15.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais:

a) siunčiant paštu – UAB „Taplan“, juridinio asmens kodas 305208086, buveinės adresas P. Vileišio g. 19A-4, Vilnius;

b) siunčiant elektroniniu paštu – info@taplan.lt

c) kontaktinis telefono numeris – +370 645 78988

 Privatumo politikos paskelbimo data 2019 m. spalio 1 d.

Kontaktai

UAB „Taplan“

Įm. kodas: 305208086

Telefonas: +370 602 63033 +370 645 78988

El. Paštas: info@taplan.lt

Bendraukime: