Taplan paslaugų teikimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Taplan paslaugų taisyklės (toliau - Taisyklės) yra sutarties tarp UAB „Taplan“, juridinio asmens kodas 305208086, adresas P. Vileišio g. 19A-4, LT-10300 Vilnius (toliau – Mes arba TAPLAN) ir Jūsų (toliau – Jūs arba Vartotojas) (TAPLAN ir Vartotojas kartu vadinami Šalimis) dėl paslaugų teikimo naudojantis interneto svetaine www.taplan.lt (toliau – Svetainė) dalis.
1.2. Be šių Taisyklių Šalių santykius dėl paslaugų teikimo naudojantis Svetaine taip pat reglamentuoja Svetainėje viešai skelbiamos paslaugų teikimo sąlygos, Privatumo politika, Užsakymai. Visi šie dokumentai kartu vadinami „Sutartimi“, o kiekvienas atskirai gali būti vadinamas „Sutarties dokumentu“.
1.3. Paslaugas Svetainėje Jūs galite įsigyti tik sutikęs su Sutarties sąlygomis ir įsipareigojęs jų laikytis. Jeigu Jūs neperskaitėte ar nesupratote Sutarties arba nesutinkate su bet kuria jos nuostata, Jūs negalite užsakyti paslaugų Svetainėje.
1.4. Esant prieštaravimams tarp atskirų Sutarties dokumentų, nustatoma tokia dokumentų viršenybė: Svetainėje viešai skelbiamos paslaugų sąlygos, Užsakymas, Taisyklės.
1.5. Sutartis yra ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis ir yra pagrindas paslaugų užsakymams sudaryti ir vykdyti.
1.6. Mes turime teisę keisti Taisykles, todėl kviečiame atidžiaikiekvieną kartą prieš užsakant paslaugas  Svetainėje perskaityti šias sąlygas. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje ir galioja po jų įsigaliojimo Jūsų atliktiems paslaugų užsakymams. Jeigu Jūs po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojatės Svetaine ar jos dalimis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais.

2. SĄVOKOS

2.1. Šiose Taisyklėse Vartotojo patogumui ir tinkamam Šalių sutartinių santykių reglamentavimui šalia kitų naudojame šias didžiąja raide parašytas sąvokas:

2.1.1.    Paslaugos – Įrenginio aptarnavimo paslauga įgyvendinama Mums užregistruojant Jus ir Jūsų Įrenginį(-ius) Mūsų Savitarnoje bei vykdant Jūsų Užsakymus, pateikiant informaciją apie Paslaugų atlikimą.

2.1.2.    Įrenginys – Vartotojo pasirinktas nuotekų valymo įrenginys, kurio modelį mes galime aptarnauti, kuris yra išvalomas Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.1.3.    Užsakymas – Vartotojo Savitarnos pagalba TAPLAN nurodoma pageidaujama paslaugų apimtis. Užsakymas pateikiamas ir patvirtinamas arba atmetamas Taisyklėse nurodyta tvarka.

2.1.4.    Savitarna – Mūsų sistema pasiekiama internetiniu adresu www.taplan.lt pasinaudojant Mūsų suteiktais identifikatoriais bei leidžianti Vartotojui pateikti Užsakymus, gauti informaciją susijusią su Paslaugomis.

2.1.5.    Tiekėjas – mūsų nuožiūra parinktas Įrenginio valymo paslaugų teikėjas, kuris Jums suteiks Paslaugas.

2.1.6.    Kaina – Mūsų Paslaugų kaina mokama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Kaina apima metinį aptarnavimo mokestį ir užmokestį už Įrenginio valymo paslaugas. Metinis aptarnavimo mokestis taikomas kiekvienam atskiram vartotojui. Užmokestis už Įrenginio valymo paslaugas apskaičiuojamas atskirai už kiekvieną Įrenginį (atsižvelgiant į Įrenginį, jo dydį, Tiekėjo įkainius, užimtumą, vietovę ir pan.).

 3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Svetainėje Mes siūlome Jums įsigyti Paslaugas bei naudojantis Savitarna pateikti Užsakymus, o Jūs įsipareigojate sumokėti už šias Paslaugas Kainą.

3.2. Mūsų Paslaugos teikiamos tik darbo dienomis ir darbo valandomis.

3.3. Mes turime teisę Paslaugoms atlikti pasitelkti savo nuožiūra parinktus Tiekėjus. Tiekėją Mes parenkame savo nuožiūra pagal Jūsų Užsakymų įvykdymo galimybes.

3.4. Jūsų Užsakymas yra pavedimas Mums atlikti Įrenginio valymo paslaugas.

3.5. Jums Taisyklių 9 punkto nuostatos taikomos tik tokiu atveju, jeigu esate vartotojas, t.y. fizinis asmuo, Paslaugas  užsakantis vartojimo tikslais.

 4. REGISTRACIJA

4.1. Norint užsisakyti Paslaugas Svetainėje Jums yra būtina užsiregistruoti. Prieš registraciją Jūs privalote susipažinti su Svetainės Privatumo politika ir šiomis Taisyklėmis. Jums užsiregistravus Svetainėje laikoma, kad Jūs susipažinote su Privatumo politika ir Taisyklėmis bei su jomis sutinkate.

4.2. Užsiregistruoti galite užpildydami registracijos formą ir pateikdami duomenis, kurie yra prašomi registracijos formoje (toliau – Registracijos duomenys). Jūs esate pats atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir(ar) išsaugojimą ir įsipareigojate nedelsdamas pranešti Mums, jeigu Jūsų Registracijos duomenys pasikeitė.

4.3. Jums  pateikus neteisingus, neišsamius, netikslius, klaidinančius duomenis, taip pat Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančius duomenis, TAPLAN turi teisę nedelsiant ir nepranešus Jums, neregistruoti Jūsų, blokuoti ar redaguoti tokius duomenis ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

4.4. Registruodami, Jūs patvirtinate, kad turite teisę ir visus būtinus įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir esate ne jaunesnis nei aštuoniolikos metų amžiaus. Su jaunesniais asmenims Sutarties Mes nesudarome ir Paslaugų jiems neteikiame.

4.5. Jums sėkmingai užsiregistravus Jūsų nurodytu elektroniniu paštu pateikiame identifikatorius – prisijungimo vardą ir slaptažodį, kurių pagalba galite prisijungti prie Savitarnos. Šie identifikatoriai identifikuoja Jus savitarnoje, patvirtina Jūsų sutikimą su pateikiamais Užsakymais ir kitais veiksmais Savitarnoje.

4.6. Jūs privalote Saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį, prisijungimo prie Jūsų nurodyto elektroninio pašto identifikatorius, neperduoti jų tretiesiems asmenims, nedelsiant informuoti TAPLAN apie tokių duomenų praradimą, galimą neteisėtą atskleidimą ar neteisėtą naudojimą. TAPLAN stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam šių duomenų naudojimui, tačiau ji neprisiima atsakomybės dėl Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl šių duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu ir visos iš to kylančios pasekmės tenka Vartotojui.

 5. SAVITARNA

 5.1. Savitarna yra pagalbinė Sutarties vykdymo priemonė ir jos veikimas arba neveikimas neturi įtakos bendram Sutarties galiojimui ir vykdymui.

5.2. Vartotojas Savitarnoje turi teisę:

5.2.1.    Nurodyti Įrenginį ar Įrenginius, kurių atžvilgiu turi būti teikiamos Paslaugos, keisti šiuos duomenis.

5.2.2.    Nurodyti ir keisti Vartotojo duomenis.

5.2.3.    Gauti informaciją apie Paslaugas.

5.3. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Savitarna naudojasi savo nuožiūra ir savarankiškai prisiimdamas riziką.

 6. UŽSAKYMAI

6.1. Priimami tik Savitarnoje pateikti Užsakymai. Mes galime bet kada vienašališkai keisti Užsakymo pateikimo formą apie jos pakeitimus pranešdami Vartotojui prieš vieną dieną arba paskelbdami naują formą Svetainėje prieš 3 darbo dienas.

6.2. Vartotojas Užsakymą pateikia elektroninėmis ryšio priemonėmis naudojant Savitarną nurodydamas Įrenginį ar Įrenginius, kurių atžvilgiu turi būti teikiamos Paslaugos (Taisyklių 5.2.1. papunktis). TAPLAN Užsakymo patvirtinimą bei kitus pranešimus pagal Sutartį, gali pateikti per Savitarną ar elektroniniu paštu.

6.3. Vartotojas yra atsakingas už Užsakymų pateikimui naudojamų priemonių saugumą ir prieinamumą išimtinai Užsakymus pateikti įgaliotiems asmenims. Visi ir bet kokie Užsakymai pateikti naudojant Savitarną bus laikomi galiojančiais.

6.4. Užsakymai laikomi patvirtintais TAPLAN ir įpareigojančiais Vartotoją, kai TAPLAN išsiuntė tokio Užsakymo patvirtinimą elektroniniu paštu, per Savitarną ar SMS žinute (t.y. patvirtino Užsakymą).

6.5. Vartotojas gali atsisakyti pateikto Užsakymo ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki užsakytų Įrenginio(-ių) valymo paslaugų teikimo pradžios, pateikdamas TAPLAN atitinkamą pranešimą per Savitarną. Vėliau Vartotojas gali atsisakyti Užsakymo tik TAPLAN sutikimu.

6.6. TAPLAN sprendimą dėl Užsakymo priima per 7 darbo dienas. Užsakymo nepatvirtinus per šį terminą, laikoma, kad Užsakymą patvirtinti yra atsisakyta.

6.7. Nepriklausomai nu to, kas numatyta šiose Taisyklėse, TAPLAN gali bet kada vienašališkai atšaukti patvirtintą Užsakymą, nusiųsdamas pranešimą  apie  tai  Vartotojui  bei,  esant galimybei,  pateikdamas Vartotojui pasiūlymą pateikti naują Vartotojo Užsakymą. Tokiu atveju toks naujas Vartotojo Užsakymas laikomas patvirtintu, kai tokį naują Vartotojo Užsakymą patvirtina TAPLAN, kaip numatyta 6.6 punkte. TAPLAN įsipareigoja elgtis sąžiningai ir naudotis šia teise tik jei Užsakymo vykdymas dėl nuo TAPLAN nepriklausančių aplinkybių tampa neįmanomu arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina (aplinkybės susijusios su Tiekėju).

 7. KAINA IR APMOKĖJIMAS

7.1. Paslaugų Kaina susideda:

7.1.1.     iš metinio mokesčio už kiekvieną Įrenginį, kuris Vartotojo sumokamas registruojantis Savitarnoje registracijos metu, o vėliau vieną kartą per kiekvienus Sutarties galiojimo metus, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros išsiuntimo Vartotojui momento.

7.1.2.    Užmokesčio už Įrenginio valymo paslaugas. Užmokestis už Įrenginio valymo paslaugas Jums kiekvieną kartą pateikiamas elektroniniu paštu arba Savitarnoje Mums patvirtinus Užsakymą. Šią Kainos dalį Jūs privalote sumokėti per 10 kalendorinių dienų nuo  atitinkamos sąskaitos-faktūros išsiuntimo Vartotojui momento.

7.2. Paslaugų kainai taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktų  nustatyto tarifo PVM mokestis, kurio išlaidos tenka Vartotojui. Teisės aktais pakeitus PVM tarifo dydį, Paslaugų kaina TAPLAN perskaičiuojama nekeičiant Paslaugų kainos be PVM, atitinkamai perskaičiuojant tik PVM dalį.

7.3. Užmokesčio už Įrenginio valymo paslaugas informacija pateikiama Vartotojui elektroniniu paštu arba per Savitarną, tačiau atšaukus Užsakymą ir Įrenginio valymo paslaugas bei  užsakius iš naujo gali skirtis nuo pirmiau užsakyto bei būti už jį didesnis.

7.4. Už Paslaugas galite atsiskaityti Svetainėje nurodytais būdais.

7.5. Mes sąskaitas už Paslaugas išrašome:

7.5.1.    Registruojantis Savitarnoje registracijos metu;

7.5.2.    Kasmet suėjus 1 (vienerių) metų laikotarpiui nuo Sutarties sudarymo dienos;

7.5.3.    Užsakius Įrenginio valymo paslaugas.

7.6. Mūsų sąskaitas Jums pateiksime elektroniniu būdu Jūsų registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ar Savitarnoje, iš kurios jas galite atsisiųsti ir (ar) atsispausdinti.

7.7. Vartotojas, praleidęs atsiskaitymo už Paslaugas terminus, pareikalavus TAPLAN, sumoka 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną mokėjimo termino praleidimo dieną, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos.

 8. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS

8.1. Įrenginio(-ių) valymo paslaugos Jums bus suteiktos Savitarnoje ir/ar elektroniniu paštu ar SMS žinute nurodytu laiku, kuris nustatomas TAPLAN nuožiūra, atsižvelgiant į TAPLAN turimus pajėgumus ir galimybes. Nurodytas laikas TAPLAN ir Vartotojui susitarus gali būti keičiamas, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki Savitarnoje numatyto Įrenginio valymo laiko.

8.2. Tinkamam Įrenginio valymo paslaugų suteikimui Vartotojas privalo Savitarnoje numatytu Įrenginio valymo laiku suteikti Tiekėjui priėjimą ir sudaryti kitas sąlygas Įrenginio valymui. Vartotojas privalo Įrenginį  eksploatuoti laikantis Įrenginio naudojimosi instrukcijos ir atsako už visas aplinkybes dėl kurių Įrenginio negalima išvalyti dėl netinkamo Įrenginio eksploatavimo.

 9. SUTARTIES ATSISAKYMAS

9.1. Jei Jūs esate vartotojas, t.y. fizinis asmuo, Paslaugas  užsakantis vartojimo tikslais, teisę atsisakyti sudarytos Sutarties turite apie tai raštu pranešdamas Mums per 14 dienų nuo pirmojo metinio mokesčio sumokėjimo dienos. Atsisakyti Sutarties galite tik visų Jūsų užsakytų Paslaugų atžvilgiu ir tik per šiame punkte nurodytą terminą. Vėliau atsisakyti Paslaugų galite tik TAPLAN ir Vartotojo sutarimu, Šalių sutartomis sąlygomis.

9.2. Jūs turite teisę atsisakyti Sutarties tik tuo atveju, jei Jums nebuvo faktiškai suteiktos Įrenginio išvalymo paslaugos.

9.3. Norėdamas atsisakyti Sutarties, užpildykite Sutarties atsisakymo formą Svetainėje ir ją patvirtinkite arba praneškite Mums Savitarnos pagalba arba elektroniniu paštu info@taplan.lt

9.4. Jūsų sumokėtas sumas grąžinsime Jums per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai gausime informaciją, kad atsisakėte Sutarties Taisyklių nustatyta tvarka.

 10. KITOS TEISĖS IR PAREIGOS

10.1. Jūs, be pareigų nurodytų kitur šiose Taisyklėse, taip pat papildomai privalote:

a)            remiantis Taisyklėmis sumokėti Kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti) ir priimti Paslaugas;

b)            priimdamas Įrenginio valymo paslaugas patikrinti jų kokybę, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Tiekėją ir TAPLAN apie aiškiai matomus Paslaugų defektus;

c)            pranešti, jeigu pasikeičia Jūsų Registracijos duomenys;

d)            nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine, nesiųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip neperduoti ar nesiųsti bet kokios informacijos ir (ar) nuorodų į informaciją, turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą, taip pat platinti kenkėjišką programinę įrangą, taip pat bet kokius nepageidautinus elektroninius laiškus, pranešimus, žinutes ar kitą informaciją.

10.2. Greta kitų Sutartyje numatytų teisių, Mes turime teisę:

a)            be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Jūsų galimybę naudotis Svetaine, taip pat panaikinti Jūsų registraciją (paskyrą), jei Jūs bandote pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui ir (ar) kitaip pažeidžiate Sutarties sąlygas. Tokiu atveju mes neatsakome už jokią su tuo susijusią Jūsų patirtą žalą;

b)            savo nuožiūra keisti (perdaryti, modifikuoti ir kt.) Svetainę ar jos dalis, įskaitant Jums suteikto slaptažodžio keitimą, laikinai sustabdyti priėjimą prie Svetainės ar jos dalies (naudojimąsi ja) dėl Svetainės atnaujinimo ar kitų priežasčių ir nutraukti Svetainės funkcionavimą. Tokiu atveju mes neatsakome už jokią su tuo susijusią Jūsų patirtą žalą;

c)            laikinai sustabdyti priėjimą prie Svetainės, Savitarnos (naudojimąsi ja) dėl remonto, atnaujinimo ar kitų priežasčių;

d)            Mes įsipareigojame gerbti Jūsų privatumą, saugoti Jūsų duomenų slaptumą teisės aktų ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir apimtimi.

 11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJOS

11.1. Jūs atsakote už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių Registracijos duomenų ir (ar) laiku jų neatnaujinate, Mes neatsakome už padarinius, atsiradusius dėl šios priežasties.

11.2. Jūs atsakote už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetainės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, Mes laikysime, kad visas teises ir pareigas įgyjate Jūs.

11.3. Mes atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdamas į Mūsų rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažinote su Sutarties dokumentais, nors tokia galimybė Jums buvo suteikta.

11.4. Mes nesuteikiame jokių garantijų, kad Svetainė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Mes neatsakome už Svetainės veikimo sutrikimus ir dėl to Jūsų ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

11.5. Jei Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Mes nesame atsakingi už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir toms įmonėms bei asmenims neatstovaujame.

11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius. Jeigu pagal taikomus įstatymus TAPLAN atsakomybė už patirtą žalą negali būti apribota ir TAPLAN negali būti atleista nuo atsakomybės, TAPLAN atsakomybė Vartotojui, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama metinio aptarnavimo mokesčio suma.

11.7. Jūs turite teisę į įstatymų nustatytą paslaugų kokybės garantiją (garantija pagal įstatymą).

11.8. Mes neteikiame Įrenginio garantinės priežiūros paslaugų, neatsakome už Įrenginio trūkumus. Šiais klausimais Jūs turite kreiptis į Įrenginio gamintoją ar pardavėją.

11.9. Mes neatsakome už Sutarties nevykdymą ir (ar) Paslaugų nesuteikimą ar pavėluotą suteikimą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Mes negalėjome kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu bei negalėjome užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

 12. INFORMACIJOS TEIKIMAS

12.1.  Mes visus pranešimus ir kitą informaciją siųsime Jums registruojantis Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar per Savitarną ar SMS žinute Jūsų nurodytu telefono numeriu. Laikysime, kad tokią informaciją Jūs gavote praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

12.2. Mes neatsakome už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų, mobiliojo ryšio  tiekėjų tinklų sutrikimus dėl kurių Mes negauname elektroninių laiškų ar kitokių elektroninių pranešimų iš Jūsų.

12.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Jūs turite siųsti Svetainės skiltyje nurodytais kontaktiniais adresais.

12.4. Visa informacija, kuri pateikiama Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie TAPLAN, siūlomas paslaugas bei jų savybes, Jūsų teisės atsisakyti Sutarties įgyvendinimo tvarką, Mūsų teikiamas paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Jums raštu. 

 13. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

13.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Mūsų sutikimo.

13.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Mūsų arba Mūsų partnerių nuosavybė.

13.3. Jums draudžiamanaudoti Svetainę ir (ar) bet kokį jo turinį su Svetainės valdytoju konkuruojančiai veiklai vykdyti bei plėtoti, įskaitant ir reklamą, kurioje minimi su Svetainės valdytoju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) jų produktus.

13.4. Jums draudžiama naudoti automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga, skirtas apdoroti Svetainės duomenis, turinį, juos kopijuoti, redaguoti, peržiūrėti dekompiliuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžiame Svetainėje.

 14. ASMENS DUOMENYS

14.1. Mes turime teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Jūsų pateiktus ar Mūsų kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaudamiesi šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Mes užtikriname duomenų subjektų teises pagal asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.

 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Sutartis įsigalioja nuo užsiregistravimo Svetainėje ir metinio mokesčio sumokėjimo momento bei  galioja 1 metus. Nei vienai Sutarties Šaliai prieš 30 kalendorinių dienų nepranešus apie sutarties pasibaigimą, Sutarties galiojimas automatiškai prasitęsia sekantiems vieneriems metams. Nesumokėjus sekančio metinio aptarnavimo mokesčio per Taisyklėse nustatytą terminą (7.1.1 papunktis) Sutartis laikoma nutrūkusi paskutinę šio termino dieną.

15.2. Sutartis gali būti nutraukta:

15.2.1. vienašališkai TAPLAN iniciatyva nesikreipiant į teismą pranešant apie tai Vartotojui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų elektroninėmis priemonėmis per Savitarną ar elektroniniu paštu, jeigu Vartotojas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja apmokėti bet kokią Kainą pagal šią Sutartį.

15.2.2. Vartotojas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį pranešdamas apie tai elektroninėmis priemonėmis per Savitarną ar elektroniniu paštu  TAPLAN prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

15.3. Mes galime bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo ir Jums apie tai iš anksto nepranešę.

15.4. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.5. Visi ginčai dėl Sutarties yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal Mūsų buveinės vietą.

15.6. Prašymą ir (ar) skundą dėl Svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 85 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse­) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.

 

Kontaktai

UAB „Taplan“

Įm. kodas: 305208086

Telefonas: +370 602 63033 +370 645 78988

El. Paštas: info@taplan.lt

Bendraukime: